Filantrop a dobročinnost: Je charita známkou filantropie?

Adéla Ozomová

Publikováno 27. Května 2022

Obsah

Slovo filantrop je často spojováno se známými osobnostmi podobně jako dobročinnost a charity. Kdo je filantrop a co znamená filantropie? Může být filantropem každý nebo jen ten, kdo pomáhá v dobročinných organizacích?

Filantropie: Kdo je filantrop?

Co je to filantropie a kdo je filantrop? Filantrop je člověk, který se pokouší řešit problémy slabších jedinců (například handicapovaných) a má tendenci tyto potíže vyhodnocovat v širších souvislostech. Filantropie je způsob chování a souhrn činnosti, jež vedou k záměrné pomoci druhým, ať už jednotlivců nebo celých skupin. Termín filantropie pochází z řečtiny a znamená doslova lásku k člověku. Filantropie má za cíl zvyšovat kvalitu života celé společnosti. Filantropie je často spojována s finanční podporou a proto je filantropem nazýván člověk, který vede například firmy, podniká nebo se zajímá o P2P investice či jakýkoliv jiný druh investicí.

Filantropie bývá mylně zaměňována za dobročinnost, dobročinné organizace a charity. Filantropie je pojem, který je nadřazený charitě i dobročinnosti. V obecné rovině je filantropie dále spojena s mecenášstvím, s milodary, lidumilstvím nebo altruismem. Mecenáš je člověk, který podporuje vědu a umění zejména finančně. Označení mecenáš pochází od římského politika jménem Gaius Cilnius Maecenas. Byl to bohatý člověk, který podporoval kulturu a římské básníky v jejich tvorbě. Filantropie bývá častou složkou nejen zahraničních univerzitních kruhů, třeba Ostravská univerzita se řadí mezi líheň budoucích filantropů.

Nositelé MBA titulů jsou často filantropové. Firmy, investující část peněz do P2P investic, mají volné finanční prostředky, které mohou dále věnovat charitám či dobročinným organizacím. Především v Evropě je velké množství firem, které používají filantropii jako formu teambuildingových akcí. V takovém případě se mluví o firemní filantropii.

Charita a dobročinnost

Slovo charita pochází z latinského caritas a řeckého charis. Význam těchto slov je dík, radost a smilování. Charita je chápána jako nesobecká pomoc druhým. Mezi veřejností je charita označení pro péči o nemocné, starší lidi, zraněné, postižené či jinak handicapované jedince. Charita znamená peněžitou pomoc, věcné dary nebo práci vykonávanou zdarma pro humanitární či dobročinné organizace. Sem patří i jednorázové brigády Brno, kdy brigádníci nedostanou žádnou peněžitou odměnu za odvedenou práci. Pojmenování charita je používáno jako synonymum pro dobročinnost.


Filantropem může být každý z nás. Filantropie se netýká pouze bohatých lidí, přestože nositelé MBA titulů jsou často filantropové. Čin filantropie může být například pomoc seniorovi s těžkou taškou nebo darování peněz člověku na ulici, návštěva dětského domova a věnování svého času potřebným nebo opuštěným. Akt dobročinnosti je například zakládání nadací a sbírek při povodních, tornádech apod. Kdo je filantrop je snadné zjistit – je to člověk, který nemyslí pouze na sebe a za pomoc druhým nic neočekává.

Charita Brno

V Brně je několik charit a dobročinných organizací. Filantrop může být kdokoliv, i student, který chodí na jednorázové brigády Brno a část svého výdělku věnuje chudým nebo chodí nezištně vypomáhat druhým lidem. Mezi nejznámější charity patří Diecézní charita Brno působící v Kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji. Diecézní charita Brno je součást církve a působí v několika odvětvích, jsou to služby pro seniory, charitní ošetřovatelská služba, podpora lidí se zdravotním postižením, pomoc lidem bez domova, podpora rodin, pomoc cizincům v nouzi a mnoho dalších.

Cílem Diecézní charity Brno je podpora rozvoje svých pracovníků. Protože je Diecézní charita Brno součástí církve, pro každého zájemce je k dispozici nabídka duchovní služby. Svou činnost vykonává v souladu se čtyřmi základními hodnotami: pravdou, svobodou, láskou a spravedlností.

V Brně probíhají dobročinné akce jako charity shop, ve kterém se sbírají knihy, obrazy, oblečení a další věci, které se mohou hodit potřebným. Další dobročinné organizace v Brně jsou například Moravský dobročinný spolek nebo Rotaract Club Brno, sdružení mladých lidí vykonávajících humanitární službu.

Charita Praha

Téma charita Praha je mnohem obsáhlejší než v jiných městech. Na to má pochopitelně vliv velikost Prahy, ale také průměrný plat Praha nebo široké spektrum lidí z různých států a zemí světa. Filantropie je v každém státě pojímána jiným způsobem. Průměrný plat Praha je téměř 38.000 Kč, což umožňuje jednotlivcům část svých peněz věnovat na dobročinné účely.

Křesťanská organizace Arcidiecézní charita Praha pomáhá lidem v nouzi už přes 100 let. Hlavní hodnoty, které zastává Arcidiecézní charita Praha, jsou důstojnost, solidarita, subsidiarita a poctivost. Tato pražská charita pomáhá rodinám, seniorům, lidem bez domova, cizincům, lidem s postižením a věnuje se i pomoci v zahraničí mimo Evropu.

Jaký je rozdíl mezi národností, státní příslušností a státním občanstvím? Národnost si můžeme zvolit ve své podstatě jakoukoliv. Státní příslušnost vyjadřuje příslušnost (vztah) daného jedince ke konkrétnímu státu. Státní občanství zohledňuje vztah jedince jako fyzické osoby a určitého státu. Zároveň je možné mít (v některých státech) dvojí občanství.

Jiné dobročinné organizace v Praze jsou Jeden svět, Český výbor pro UNICEF, Občanské sdružení Ichtyscz nebo Občanské sdružení Dagda. Filantropie v Praze má podporu také od velkých společností a firem, které mají v Praze sídlo nebo své pobočky. Mnoho filantropů najdeme mezi známými českými osobnostmi (Karel Janeček, Vendula Pizingerová, Zdeněk Svěrák, Leoš Mareš a další).

Charita Ostrava

Ostravská univerzita přivedla na svět několik filantropů a filantropek. Charita Ostrava je nejspíše největší humanitární organizace na Ostravsku. Charita Ostrava je součástí Charity Česká republika a Diecézní charity ostravsko-opavské. Jejím cílem je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost či vyznání. Filantropie se realizuje především poskytováním zdravotních a sociálních služeb a v oblastech, ve kterých je zájem o služby Charity Ostrava. Charita Česká republika pořádá dobročinné akce, do kterých se zapojují i odsouzené ženy v Ostravské věznici.