Jak získat české občanství: Je státní občanství a státní příslušnost jedno a to samé?

Adéla Ozomová

Publikováno 27. Listopadu 2022

Obsah

Jak získat české občanství a je státní občanství české nebo ČR? Lidé často nemají jasno v tom, jaký je rozdíl mezi státním občanstvím ČR, státní příslušností a národností ČR. Následující článek vysvětlí rozdíly mezi těmito termíny, které jsou mezi sebou často zaměňovány. Zákon o státním občanství jasně definuje nabývání a pozbývání státního občanství ČR podobným způsobem, jako například zákon o veřejném zdravotním pojištění upravuje podmínky placení zdravotního pojištění.

Státní příslušnost

Státní příslušnost vyjadřuje příslušnost (vztah) daného jedince ke konkrétnímu státu. Státní příslušnost se uvádí do všech dokladů totožnosti, do formulářů k přihláškám do škol, v téměř všech žádostech a je velmi důležitá při úředních postupech. Státní příslušnost zaručuje jedincům práva a výhody, jež mohou v dané zemi využívat. Jedná se například o práva spojená se studiem, prací, s vlastnictvím majetku nebo s podnikáním. Státní příslušnost přináší lidem výhody daného státu, největší výhodou je zařazení se do společnosti.

Národnost ČR není to stejné jako státní příslušnost. Národnost ČR si může vybrat sám jedinec, kdežto státní příslušnost je jasně daná. Může se stát, že člověk se státní příslušností Slovenské republiky se přihlásí k národnosti ČR. Národnost je možné vyložit jako příslušnost k určitému národu (kolektiv lidí se stejnými kulturními zvyklostmi, jazykovými znaky apod.), oproti tomu státní příslušnost je příslušnost k určitému státu.

Státní příslušnost je obsahově širší než státní občanství, tyto dva pojmy se často zaměňují. Státní příslušnost zahrnuje také právnické osoby náležící ke konkrétnímu státu. Státní příslušnosti se objevují v dokladech a různých dokumentech (žádost o vízum, povolení k pobytu). Státní příslušnost se označuje zkratkami, nejčastěji mezinárodními zkratkami státní příslušnosti. Česká republika má pro státní příslušnost zkratku CZE, Slovensko má SVK, osoba bez státní příslušnosti se označuje XXA a třeba Vietnam má u státní příslušnosti zkratku VNM.

Státní občanství

Státní občanství ČR je zaměňováno s pojmem státní příslušnost. Státní občanství znázorňuje vztah jedince jako fyzické osoby a určitého státu. Státní občanství uděluje oběma stranám vzájemná práva a povinnosti. České občanství má nejen státní význam, ale i mezinárodní. Člověk s českým občanstvím (či kterýmkoliv jiným státním občanstvím) využívá například ústavního práva, trestního práva, finančního práva, ale i mezinárodního veřejného práva. Zákon o státním občanství České republiky stanovuje nabývání a pozbývání občanství ČR. Ústava České republiky uvádí, že nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství ČR.

Jak získat české občanství

Státní občanství co vyplnit, žádosti o občanství, nabývání a pozbývání státního občanství ČR, způsoby, jak získat české občanství a prokazování a zjišťování českého občanství upravuje zákon č. 186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky. Existuje několik způsobů, jak získat české občanství:

 • Narozením
 • Určením otcovství
 • Osvojením
 • Nalezením na území České republiky
 • Udělením
 • Prohlášením
 • Svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče

Dítě nabývá státního občanství České republiky automaticky, jestliže je alespoň jeden z rodičů státním občanem ČR. Narodí-li se dítě bezdomovcům a alespoň jeden z rodičů má povolený pobyt na území ČR delší než 90 dnů, toto dítě nabyde české občanství. Státní občanství ČR nabyté určením otcovství pojednává o nabytí českého občanství dítěte, jehož matka není občankou České republiky, nemá trvalý pobyt na území ČR či naopak trvalý pobyt v ČR má. Musí být učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství občana ČR, případně se otcovství prokazuje genetickou zkouškou.

Státní občanství: co napsat do žádosti o občanství ČR? Uvádí se státní občanství české nebo ČR? Zákon o státním občanství hovoří o státním občanství České republiky, tedy o státním občanství ČR. Váhá-li někdo u státního občanství co vyplnit do různých formulářů, zda státní občanství české nebo ČR, správná varianta je státní občanství ČR.

Dítě, které je mladší 3 let, a bylo by nalezeno v České republice, získá státní občanství ČR, pokud by se nepodařila zjistit totožnost tohoto dítěte a pokud by do půl roku nevyšlo najevo, že dítě nabylo státní občanství jiného státu. Udělení státního občanství České republiky není možné právně nárokovat, zajišťuje jej ministerstvo. Státní občanství co napsat do žádosti o občanství ČR popíše článek níže.

Podmínky pro udělení státního občanství ČR

Zákon o státním občanství určuje jasné podmínky pro udělování státního občanství ČR, z nichž se některé dají prominout. Státní občanství ČR je možné udělit žadateli, který je integrován do společnosti v České republice. Jedná se o rodinnou integraci, pracovní a sociální. Státní občanství české není možné udělit člověku, který by ohrožoval bezpečnost státu, demokratické základy, majetkové hodnoty či zdraví a životy. Zájemce o získání státního občanství české by měl vědět, jak získat české občanství, přesněji řečeno, jaké podmínky musí splňovat. České občanství je možné získat za těchto podmínek:

 • Povolený trvalý pobyt na území České republiky
 • Žadatel se reálně zdržuje na území ČR
 • Žadatel starší 15 let má čistý výpis z trestního rejstříku
 • Znalost českého jazyka
 • Znalost ústavního systému a základní orientace v reáliích České republiky
 • Poslední 3 roky bez porušení povinností vyplývajících z právních předpisů
 • Prokázání výše a zdroje příjmů
 • Poslední 3 roky bez uplatnění nároku na sociální dávky nebo systému finanční pomoci v nouzi

Výpis z trestního rejstříku je možné získat na kontaktních místech Czech POINT. Majitelé datových schránek mohou nově získat kdykoliv a zdarma svůj výpis z trestního rejstříku. Nárok na sociální dávky se uplatňuje u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a finanční pomoc v nouzi zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Zákon o státním občanství uvádí konkrétní příklady, ve kterých je možné prominout splnění některých podmínek pro udělení státního občanství ČR.

Co dělat při ztrátě občanského průkazu? V každém případě je vhodné ztrátu co nejdříve nahlásit na obecní úřad. Dnes je poměrně snadné zažádat o půjčku na občanský průkaz. Půjčky na OP (půjčky na občanský průkaz) vyžadují pouze jeden doklad totožnosti a není nutné čímkoliv ručit. První věcí, co dělat při ztrátě občanského průkazu, je co nejrychleji nahlásit ztrátu dokladu totožnosti.

Mimoto může získat české občanství žadatel, který má v České republice povolení k trvalému pobytu a nabytí občanství ČR by bylo pro Českou republiku významně přínosné z vědeckého, kulturního, sportovního, vzdělávacího či humanitárního hlediska. Státní občanství české se prokazuje občanským průkazem, cestovním dokladem, osvědčením (ne starším než 1 rok) či listinou o nabytí nebo udělením státního občanství ČR (ne starším než 1 rok).

Státní občanství: Co napsat do žádosti o občanství ČR

Podobně jako například u žádosti o půjčky pro cizince mohou podat žádost o občanství České republiky pouze cizinci s trvalým pobytem na území České republiky. Půjčky pro cizince však neschvalují všichni poskytovatelé úvěrů. Žádost o udělení státního občanství vzor neexistuje. Žadatelé nenajdou žádost o udělení státního občanství vzor na internetu, žádost o občanství ČR se podává osobně u krajského úřadu podle místa trvalého pobytu žadatele a v Praze na úřadu městské části stanové zákonem o státním občanství.

Placení zdravotního pojištění je povinné pro každého občana a nezáleží na tom, jaký kód zdravotní pojišťovny má plátce. Kódy zdravotních pojišťoven jsou třímístné a slouží k jasné identifikaci pojišťovny. Placení zdravotního pojištění je v jiné výši u OSVČ a v jiné výši u zdravotního pojištění samoplátce. OSVČ platí 13,5 % z vyměřovacího základu, zdravotní pojištění samoplátce, jako osoby bez zdanitelných příjmů, činí pro rok 2022 částku 2.187 Kč za měsíc. Provést změnu zdravotní pojišťovny je možné jednou za rok. U změny zdravotní pojišťovny je nutné dodržet termín, který musí být k 1. dni kalendářního pololetí.

Z žádosti o občanství ČR musí být patrné, zda a z jakých důvodů se žádá o prominutí splnění podmínek pro získání českého občanství. K žádosti o občanství ČR se dále přikládá:

 • Rodný list
 • Oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství
 • Doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení partnerství
 • Úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • Výpis z trestního rejstříku
 • Údaje o pobytu na území ČR v českém jazyce (životopis)
 • Doklad o absolvování zkoušky z českého jazyka, znalosti ústavního systému a základní orientace v reáliích České republiky

Krajský úřad pošle žádost o státní občanství ČR se všemi doklady a svým stanoviskem do 30 dnů ministerstvu. Ministerstvo rozhodne u žádosti o udělení státního občanství České republiky do 180 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena.

Pozbývání státního občanství ČR

Státní občan České republiky pozbývá státního občanství ČR prohlášením o vzdání se státního občanství ČR, pokud zároveň splňuje následující podmínky:

 • Zdržuje se trvale v cizině
 • V České republice není přihlášený k trvalému pobytu
 • Je zároveň státním občanem cizího státu

Spolu s žádostí o vzdání se českého občanství se připojuje doklad, který prokazuje pobyt v cizině a doklad o nabytí státního občanství v jiném státu.

Při hledání nové práce je pro každého důležité znát výši čistého výdělku. S tím může pomoci výpočet čistého příjmu jako online nástroj. Výpočet čistého příjmu požaduje zadat hrubou mzdu a počet dětí.