Nepleťme si pojmy: Státní příslušnost, národnost a státní občanství

Adéla Ozomová

Publikováno 18. Října 2023

Obsah

Je státní příslušnost česká nebo státní příslušnost ČR? Jak získat české občanství pro Ukrajince? Může mít někdo dvojí občanství? Státní občanství co napsat – je správně české občanství nebo státní občanství České republiky? Lidé často nemají jasno v tom, jaký je rozdíl mezi státním občanstvím ČR, státní příslušností ČR a národností.

Následující článek vysvětlí rozdíly mezi pojmy, které jsou mezi sebou často zaměňovány. Zákon o státním občanství jasně definuje nabývání a pozbývání státního občanství České republiky podobným způsobem, jako například zákon o veřejném zdravotním pojištění upravuje podmínky pro placení zdravotního pojištění.

Co znamená státní příslušnost

Státní příslušnost vyjadřuje příslušnost (vztah) daného jedince ke konkrétnímu státu. Státní příslušnost se uvádí do všech dokladů totožnosti, do formulářů k přihláškám do škol, v téměř všech žádostech a je velmi důležitá při úředních postupech. Mnoho lidí si plete státní příslušnost s národností a při komunikaci s úřady mohou vznikat nedorozumění. Státní příslušnost zaručuje jedincům práva a výhody, jež mohou využívat v daném státu. Jedná se například o práva spojená se studiem, s prací, s vlastnictvím majetku, s podnikáním a s právem volit.

Státní příslušnost přináší lidem výhody daného státu, největší výhodou je začlenění se do společnosti. Příslušnost ke státu (státní příslušnost) je širší než státní občanství, tyto dva pojmy se však často zaměňují a někdy se zamění i s termínem národnost. Státní občanství je pouze pro fyzické osoby, kdežto státní příslušnost zahrnuje i právnické osoby náležící ke konkrétnímu státu. Kde se setkáme se státní příslušností? Například v dokladech a různých dokumentech (žádost o vízum, povolení k pobytu, přihláška do zdravotního systému, žádost o vystavení řidičského průkazu, atd.). Můžeme narazit i na osoby bez státní příslušnosti.

Státní příslušnost ČR a zkratky

Každý člověk má právo na státní příslušnost a jedinci nesmí být odebrána státní příslušnost. Přesto se vyskytují osoby bez státní příslušnosti. Co znamená, když při komunikaci s úřady vyplníme do formulářů či dotazníků státní příslušnost ČR? Úřad ihned ví, že daná osoba má státní příslušnost ČR, což znamená, že je občanem daného státu, zde České republiky, a může využívat výhody pro občany České republiky.

Lidé do dokumentů a formulářů často chybně úvádějí státní příslušnost česká nebo „Česko“. Můžeme uvést státní příslušnost ČR i Česká republika. Formulace „státní příslušnost česká“ bude jistě pochopena správně, není to však oficiálně správné označení. Státní příslušnost se označuje zkratkami, nejčastěji mezinárodními zkratkami státní příslušnosti. Státní příslušnost ČR má zkratku CZE, Slovensko má SVK, osoba bez státní příslušnosti se označuje XXA, Vietnam má u státní příslušnosti zkratku VNM a Ukrajina používá pro zkratku UKR.

Osoby bez státní příslušnosti

Na zemi žije přibližně 12 milionů osob bez státní příslušnosti. Jak je to možné? Osobám bez státní příslušnosti se říká také apolité či apatridé. Osoby bez státní příslušnosti nepřísluší žádnému státu a kvůli tomu nemají práva a výhody daného státu. Jsou to extrémní situace, přesto je velká část lidí, kteří se dostanou do této nepříjemné situace. Lidé bez státní příslušnosti nemohou využívat ani základní práva, která by plynula z občanství k danému státu.

Co si představit pod pojmem národnost

Národnost česká nebo ČR není zaměnitelný pojem se státní příslušností nebo dokonce s českým občanstvím. Národnost si může vybrat sám jedinec podle vlastního rozhodnutí, kdežto státní příslušnost je jasně daná. Může se stát, že člověk se státní příslušností Slovenské republiky se přihlásí k národnosti české, aniž by porušoval jakékoliv zásady slušného chování.

Národnost je možné vyložit jako příslušnost k určitému národu či etniku (kolektiv lidí se stejnými kulturními zvyklostmi, jazykovými znaky, náboženskými apod.) a jedinec si volí národnost dobrovolně. Oproti tomu státní příslušnost je příslušnost k určitému státu.

Národnost česká nebo ČR

Protože si národnost můžeme zvolit dobrovolně, do oficiálních kolonek různých dokumentů a dotazníků není povinné uvádět národnost českou nebo ČR. U sčítání lidu se v dotaznících objevuje kolonka národnosti, její vyplnění však není povinné. Tento dotaz můžeme bezpečně přeskočit bez toho, aniž bychom porušovali zásady slušného chování vůči státu. Je tedy možné zvolit si národnost českou nebo ČR a přihlásit se k jiné národnosti. Můžeme se hlásit k několika národnostem současně, anebo také k žádné.

Národnostní menšiny v ČR

V průběhu let se velmi změnily národnostní menšiny v ČR a jejich zastoupení. Na konci 19. století převažovaly menšiny v ČR česko-moravsko-slovácké a poté německé. V roce 1930 bylo německé menšiny v ČR téměř 30 % a v roce 2000 se jednalo o 0,4 %. Podle posledních údajů ze sčítání lidu jsou vedle české, moravské a slezské národnosti zastoupeny menšiny v ČR v tomto pořadí: slovenská, ukrajinská, vietnamská, polská, ruská, německá a romská.

Jak pochopit státní občanství

Státní občanství ČR je zaměňováno s pojmem státní příslušnost česká. O pár odstavců výše bylo uvedeno, že formulace státní příslušnost česká není správné. Každý jistě pochopí, co se myslí slovním spojením státní příslušnost česká, ale do komunikace s úřady toto spojení nepatří a mělo by se uvést státní příslušnost ČR. Státní občanství znázorňuje vztah jedince jako fyzické osoby a určitého státu. Státní občanství uděluje oběma stranám vzájemná práva a povinnosti.

České občanství má nejen státní význam, ale i mezinárodní. Člověk s českým občanstvím (či kterýmkoliv jiným státním občanstvím) využívá například ústavního práva, trestního práva, finančního práva, ale i mezinárodního veřejného práva. Zákon o státním občanství České republiky stanovuje nabývání a pozbývání státního občanství České republiky. Ústava České republiky uvádí, že nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství ČR.

Je možné mít dvojí občanství?

Dalo by se říci, že státní příslušnost k danému státu se vyjadřuje cestovním pasem nebo dokladem totožnosti, kde je uvedena také mezinárodní zkratka státní příslušnosti. Státní občanství se někdy vyjadřuje jako vztah člověka k vlasti. Můžeme mít dvojí občanství tak, jako se můžeme hlásit k více národnostem či menšinám v ČR? Ano, ale ne ve všech zemích. Například Česká republika umožňuje mít dvojí občanství.

Jak získat české občanství

Státní občanství co vyplnit, žádosti o české občanství, nabývání a pozbývání státního občanství ČR, způsoby, jak získat české občanství pro Ukrajince a jiné osoby, prokazování a zjišťování státního občanství České republiky upravuje zákon č. 186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky. Existuje několik způsobů, jak získat české občanství:

 • Narozením
 • Určením otcovství
 • Osvojením
 • Nalezením na území České republiky
 • Udělením
 • Prohlášením
 • Svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní rodičovské péče

Dítě nabývá státního občanství České republiky automaticky, jestliže je alespoň jeden z rodičů státním občanem ČR. Narodí-li se dítě bezdomovcům a alespoň jeden z rodičů má povolený pobyt na území ČR delší než 90 dnů, toto dítě nabyde české občanství. Státní občanství České republiky nabyté určením otcovství pojednává o nabytí českého občanství dítěte, jehož matka není občankou České republiky, nemá trvalý pobyt na území ČR či naopak trvalý pobyt v ČR má.

Státní občanství: co napsat do žádosti o české občanství? Uvádí se státní občanství České republiky nebo ČR? Sice se nejedná o formální dopis ministrovi, ale umět napsat správně státní občanství, je dobré. Zákon o státním občanství hovoří o státním občanství České republiky, tedy o státním občanství ČR. Váhá-li někdo u státního občanství co vyplnit do různých formulářů, zda státní občanství české nebo ČR, správná varianta je státní občanství České republiky (ČR).

Dítě, které je mladší 3 let, a bylo by nalezeno v České republice, získá státní občanství České republiky, pokud by se nepodařila zjistit totožnost tohoto dítěte a pokud by do půl roku nevyšlo najevo, že dítě nabylo státní občanství jiného státu. Udělení státního občanství České republiky není možné právně nárokovat, zajišťuje jej Ministerstvo vnitra České republiky. Státní občanství co napsat do žádosti o české občanství popíše článek níže. Přestože se nejedná o psaní formálního dopisu, uvést správně státní občanství do kolonky dotazníku či formuláře je důležité.

Jak získat české občanství pro Ukrajince či jak získá Slovák české občanství?

Občané cizí země nebo osoby bez státního očanství s trvalým pobytem na území ČR mohou získat české občanství. Jak získat české občanství pro Ukrajince? Je nužné podat žádost o české občanství. Udělit státní občanství České republiky není povinností Ministerstva vnitra České republiky. A to ani v případech, kdy zájemce po podání žádosti o české občanství splňuje veškeré podmínky pro jeho získání. Na otázku, jak získat české občanství pro Ukrajince nebo jak získá Slovák české občanství sice je jednoznačná odpověď, ale rozhodnutí o udělení je zcela na ministerstvu.

Podmínky pro udělení státního občanství České republiky

Zákon o státním občanství určuje jasné podmínky pro udělování státního občanství ČR, z nichž se některé dají prominout. Státní občanství České republiky je možné udělit žadateli, který je integrován do společnosti v České republice. Jedná se o rodinnou integraci, pracovní a sociální. Státní občanství české není možné udělit člověku, který by ohrožoval bezpečnost státu, demokratické základy, majetkové hodnoty či zdraví a životy. Zájemce o získání státního občanství české by měl vědět, jak získat české občanství, přesněji řečeno, jaké podmínky musí splňovat. České občanství je možné získat za těchto podmínek:

 • Povolený trvalý pobyt na území České republiky
 • Žadatel se reálně zdržuje na území ČR
 • Žadatel starší 15 let má čistý výpis z trestního rejstříku
 • Znalost českého jazyka
 • Znalost ústavního systému a základní orientace v reáliích České republiky
 • Poslední 3 roky bez porušení povinností vyplývajících z právních předpisů
 • Prokázání výše a zdroje příjmů
 • Poslední 3 roky bez uplatnění nároku na sociální dávky nebo systému finanční pomoci v nouzi

Výpis z trestního rejstříku je možné získat na kontaktních místech Czech POINT. Majitelé datových schránek mohou nově získat kdykoliv a zdarma svůj výpis z trestního rejstříku. Nárok na sociální dávky se uplatňuje u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a finanční pomoc v nouzi zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Zákon o státním občanství uvádí konkrétní příklady, ve kterých je možné prominout splnění některých podmínek pro udělení státního občanství ČR.

Co dělat při ztrátě občanského průkazu? V každém případě je vhodné ztrátu co nejdříve nahlásit na obecní úřad. Dnes je poměrně snadné zažádat o půjčku do hodiny na ruku nebo o půjčku na občanský průkaz. Půjčky na OP a někdy i půjčky do hodiny na ruku vyžadují pouze jeden doklad totožnosti a není nutné čímkoliv ručit. První věcí, co dělat při ztrátě občanského průkazu, je co nejrychleji nahlásit ztrátu dokladu totožnosti.

Mimoto může získat české občanství takový žadatel, který má v České republice povolení k trvalému pobytu a nabytí občanství ČR by bylo pro Českou republiku významně přínosné z vědeckého, kulturního, sportovního, vzdělávacího či humanitárního hlediska. Státní občanství české se prokazuje občanským průkazem, cestovním dokladem, osvědčením (ne starším než 1 rok) či listinou o nabytí nebo udělením státního občanství ČR (ne starším než 1 rok).

Státní občanství: Co napsat do žádosti o české občanství

Podobně jako například u žádosti o půjčky pro cizince mohou podat žádost o občanství České republiky pouze cizinci s trvalým pobytem na území České republiky. Půjčky pro cizince však neschvalují všichni poskytovatelé úvěrů. Žádost o udělení státního občanství vzor neexistuje. Žadatelé nenajdou žádost o udělení státního občanství vzor na internetu, žádost o české občanství se podává osobně u krajského úřadu podle místa trvalého pobytu žadatele.

Placení zdravotního pojištění je povinné pro každého občana a nezáleží na tom, jaký kód zdravotní pojišťovny má plátce. Kódy zdravotních pojišťoven jsou třímístné a slouží k jasné identifikaci pojišťovny. Placení zdravotního pojištění je v jiné výši u OSVČ a v jiné výši u zdravotního pojištění samoplátce. OSVČ platí 13,5 % z vyměřovacího základu, zdravotní pojištění samoplátce, jako osoby bez zdanitelných příjmů, činí pro rok 2023 částku 2.336 Kč za měsíc. Provést změnu zdravotní pojišťovny je možné jednou za rok. U změny zdravotní pojišťovny je nutné dodržet termín, který musí být k 1. dni kalendářního pololetí.

Ze žádosti o české občanství musí být patrné, zda a z jakých důvodů se žádá o prominutí splnění podmínek pro získání českého občanství. Státní občanství co napsat? K žádosti o státní občanství České republiky se dále přikládá:

 • Rodný list
 • Oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství
 • Doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení partnerství
 • Úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • Výpis z trestního rejstříku
 • Údaje o pobytu na území ČR v českém jazyce (životopis)
 • Doklad o absolvování zkoušky z českého jazyka, znalosti ústavního systému a základní orientace v reáliích České republiky

Krajský úřad pošle žádost o státní občanství České republiky se všemi doklady a svým stanoviskem do 30 dnů ministerstvu. Ministerstvo rozhodne u žádosti o udělení státního občanství České republiky do 180 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena.

Pozbývání českého občanství

Státní občan České republiky pozbývá státního občanství ČR prohlášením o vzdání se státního občanství České republiky, pokud zároveň splňuje následující podmínky:

 • Zdržuje se trvale v cizině
 • V České republice není přihlášený k trvalému pobytu
 • Je zároveň státním občanem cizího státu

Spolu se žádostí o vzdání se českého občanství se připojuje doklad, který prokazuje pobyt v cizině a doklad o nabytí státního občanství v jiném státu.

Při hledání nové práce je pro každého důležité znát výši čistého výdělku. S tím může pomoci výpočet čistého příjmu jako online nástroj. Výpočet čistého příjmu požaduje zadat hrubou mzdu a počet dětí.