Minimální výše zdravotního pojištění: Jaká je cena pro cizince a pro samoplátce?

Adéla Ozomová

Publikováno 07. Prosince 2021

Obsah

Zákon o zdravotním pojištění hovoří mimo jiné o úhradě zákonného pojištění pro poskytování základní zdravotní péče. Výše pojistného na zdravotní pojištění pro cizince se liší oproti částkám na zdravotní pojištění samoplátce. Jaká je minimální výše zdravotního pojištění a jak vypadá výpočet výše zdravotního pojištění?

Zákon o zdravotním pojištění

Zdravotní a sociální pojištění patří k českým povinným platbám, jež stanovuje daný zákon. Zdravotní pojištění v České republice je typ zákonného pojištění, na jehož základě příslušná zdravotní pojišťovna hradí lékařskou péči pojištěnci. Placení zdravotního pojištění se odvíjí od hrubé mzdy, vyměřovacího základu (výše zdravotního pojištění OSVČ) a z minimální mzdy. Vždy záleží na tom, komu je minimální výše zdravotního pojištění vypočítávána.

Zákon o zdravotním pojištění ustanovuje vznik zdravotního pojištění osobě, která získala trvalý pobyt na území České republiky (narozením nebo povolením k pobytu) a osobě bez trvalého pobytu na území ČR, která nastoupila do zaměstnání, byl jí udělen azyl apod. Zdravotní pojištění zaniká smrtí pojištěnce, skončením trvalého pobytu na území České republiky či ukončením zaměstnání (u osoby bez trvalého pobytu na území ČR).

Tato základní ustanovení platí plošně, ať je to zdravotní pojištění VZP, zdravotní pojišťovna Škoda nebo RBP zdravotní pojišťovna. Konkrétní pojišťovnu si však může vybrat pojištěnec sám. Výše pojistného na zdravotní pojištění je použito na služby z veřejného zdravotního pojištění. Uvedeme pouze některé hrazené služby:

  • Zdravotní péče preventivní, diagnostická, léčebná, lékárenská, ošetřovatelská, léčebně rehabilitační aj.
  • Poskytování léčivých přípravků, zdravotnických prostředků aj.
  • Přeprava pojištěnců a náhrada cestovních nákladů
  • Odběr krve a odběr tkání, buněk a orgánů určených k transplantanci
  • Prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva včetně přepravy
  • Zdravotní péče související s těhotenstvím a porodem dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby

Plátci pojistného zdravotního pojištění jsou zaměstnavatelé, stát, zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné a osoby s trvalým pobytem na území ČR.

Zdravotní a sociální pojištění

Zdravotní a sociální pojištění je řešeno rozdílně. Sociální pojištění je povinné typicky pro zaměstnavatele, zaměstnance a OSVČ. Od povinnosti platit sociální pojištění jsou osvobozeny OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů), nepracující studenti, starobní důchodci a osoby pracující na dohody, které se vejdou do limitu. Je to proto, že sociální pojištění zahrnuje platby na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti.

Minimální výše zdravotního pojištění

U zaměstnanců se minimální výše zdravotního pojištění vypočítává z hrubé mzdy. Pro zdravotní pojištění samoplátce (podnikatele, živnostníka a OSVČ) je vyměřovací základ polovina jeho zisku za předešlé účetní období, což je často minulý kalendářní rok. Jednoduše řečeno se jedná o 50 % z příjmů podnikání a samostatně výdělečné činnosti po odpočtu výdajů. U osob bez zdanitelných příjmů je výpočet výše zdravotního pojištění vypočtený na základě minimální mzdy.

Tip: Zdravotní pojištění VZP patří mezi nejoblíbenější. Podívejte se, jaké benefity nabízí RBP zdravotní pojišťovna a nepříliš známá zdravotní pojišťovna Škoda.

Zdravotní pojištění cena se liší, zákon o zdravotním pojištění vymezuje různé vyměřovací základy pro různé pojištěnce. Minimální výše zdravotního pojištění pro zaměstnance je 4,5 %, které jsou strhávány každý měsíc z jeho hrubé mzdy (dalších 9 % za něho platí zaměstnavatel). Naprosto stejně je řešeno zdravotní pojištění pro cizince, kteří jsou zaměstnaní.

Výše zdravotního pojištění OSVČ se řídí podle zisku v předešlém účetním období, OSVČ musí platit alespoň minimální zálohy. Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) mají sazbu 13,5 %, kdy je vyměřovacím základem minimální mzda. Zdravotní pojištění pro cizince platí stejné jako pro zaměstnance, mají-li zaměstnání. Pokud jsou cizinci nezaměstnaní a jsou přihlášení na úřadu práce, zdravotní pojištění výše je řešena státem. Přihlášení na úřad práce online je nejsnadnější způsob evidence.

Zdravotní pojištění výše

Zákon o zdravotním pojištění stanovuje vyměřovací základ pro výpočet minimální výše zdravotního pojištění. Každý rok se různí i zdravotní pojištění cena pro OSVČ, jak ukazuje následující tabulka zdravotní pojištění výše, konkrétně minimální zálohy.

Rok20182019202020212022
Minimální vyměřovací základ14.990 Kč16.350 Kč17.418 Kč17.721 Kč19.456 Kč
Minimální záloha2.024 Kč2.208 Kč2.352 Kč2.393 Kč2.627 Kč
Výše zdravotního pojištění pro OSVČ

Výpočet výše zdravotního pojištění se řídí vyměřovacím základem. Výše pojistného na zdravotní pojištění zaměstnance je 13,5% sazba. Zdravotní pojištění za zaměstnance odvádí jeho zaměstnavatel ve výši 9 % a každý měsíc je zaměstnanci stržena částka odpovídající 4,5 % z hrubé mzdy. Pro přesný výpočet výše zdravotního pojištění dobře poslouží kalkulačka čisté mzdy. Pro představu konkrétních částek uvedeme příklad. Pokud má zaměstnanec hrubou mzdu 32.000 Kč a je bezdětný, zaměstnavatel za něho uhradí zdravotní pojištění ve výši 2.880 Kč. Zaměstnanci bude stržena částka ve výši 1.440 Kč. Po odečtení dalších daní bude čistá mzda zaměstnance 26.000 Kč.

Sazba na zdravotní pojištění samoplátce, což je podnikatel, živnostník a OSVČ, je taktéž 13,5 %. Výše zdravotního pojištění OSVČ musí dosahovat alespoň minimální zálohy, která je pro rok 2021 v částce 2.393 Kč. Minimální vyměřovací základ OSVČ je pro rok 2021 ve výši 17.721 Kč. U placení zdravotního pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) platí sazba 13,5 %. Vyměřovacím základem je zde minimální mzda, která činí pro rok 2021 15.200 Kč. Při 13,5% sazbě je záloha na zdravotní pojištění v částce 2.052 Kč, kterou je nutné uhradit do 8. dne následujícího měsíce.

Výše pojistného na zdravotní pojištění pro rok 2022

Sazba pro zdravotní pojištění je 13,5 %. Pro výpočet výše zdravotního pojištění se tato sazba násobí částkou vyměřovacího základu, jehož maximální výše není stanovena zákonem. Nemůže být nižší než polovina průměrné měsíční mzdy. Po zaokrouhlení se jedná o 19.456 Kč. Tuto částku vynásobíme sazbou 13,5 %, zaokrouhlíme na celé koruny nahoru a získáme minimální zálohu pro rok 2022. Výše je 2.627 Kč. Oproti roku 2021 se jedná o poměrně velkou změnu v placení zdravotního pojištění.

U státních pojištěnců se výše pojistného na zdravotní pojištění pro rok 2022 zvýší o 200 Kč. Vyměřovací základ se zvýší od ledna 2022 na částku 14.570 Kč, pojistné bude placené ve výši 1.967 Kč. Ke státním pojištěncům se řadí například studenti do věku 26 let, děti do ukončení povinné školní docházky, ženy na mateřské dovolené aj. U osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) se výše pojistného zvýší o 135 Kč oproti roku 2021. Zdravotní pojištění výše se počítá z minimální mzdy, která se zvyšuje z původních 15.200 Kč na částku 16.200 Kč.