Insolvence, oddlužení: Jak probíhá a co to je insolvenční řízení

Adéla Ozomová

Publikováno 23. Února 2023

Obsah

Insolvence, insolvenční řízení, úpadek, osobní bankrot a oddlužení. Všechny tyto pojmy znamenají totéž. Souvisí osobní bankrot s finanční pomocí v nouzi? Co je insolvence a insolvenční řízení? Jakým způsobem probíhá oddlužení, kdo je insolvenční správce a k čemu slouží registr dlužníků insolvence? Článek zodpoví nejčastější otázky k tématu insolvence.

Co je insolvence?

Finanční gramotnost v České republice není na nejlepší úrovni a mnoho lidí neví, co je insolvence a osobní bankrot. Insolvenční řízení a insolvence je soudní řízení, jehož cílem je pomoci dlužníkovi vyřešit situaci, kdy již není schopný splácet své závazky. Dlužníci mají často více věřitelů a je to také jedna z podmínek insolvence, aby bylo oddlužení schválené. V prvopočátku, kdy je ještě splácení závazků zvládnutelné, je na místě přemýšlet nad tím, zda má konsolidace význam. Administrace všech splátek může být složitá a ulevit může i převedení půjček či refinancování. Převedení půjčky může klientovi ušetřit tisíce korun na splátkách, splácí jednu jedinou měsíční splátku s výhodnějšími podmínkami.

Předcházet zadlužení je možné díky dostatečné finanční gramotnosti. Málokdo si umí poradit s tím, jak šetřit peníze, především pokud je vysoká inflace a ceny základních potravin jsou mnohonásobně vyšší než v době, kdy si člověk bral půjčku. Stále více lidí potřebuje finanční pomoc v nouzi nebo hledají nejlépe placené práce. Pokud se člověk dostane do insolvenčního řízení a přesto sahá po různých půjčkách pro lidi v insolvenci, nekončí to vždy dobře. Jedná se o koloběh, který se zdá, že nemá konec.

Co je insolvence a jak funguje? Jednoduchou definicí insolvence je, že dlužník splatí určitou část svých závazků a zbývající dluhy jsou smazány. Insolvence je výhodná jak pro dlužníka, tak pro věřitele. Insolvenční řízení je jakýsi správce financí, který odpustí dlužníkovi část závazků a on může začít v podstatě s čistým štítem od začátku. Věřitelé obdrží alespoň určité finance ze svých pohledávek zpět. Osobní bankrot, oddlužení a insolvence je jedno a to samé. Jedná se o druh soudního řízení.

Insolvence kalkulačka

Kalkulátor splátek neboli insolvence kalkulačka slouží k výpočtu výše měsíční splátky. Dlužníkovi je strhávána z výplaty taková částka, aby mu zůstal dostatek financí na pokrytí základních životních potřeb. Výše této měsíční splátky je určena soudem v rámci insolvenčního řízení. Dlužník si však může spočítat alespoň přibližnou výši splátky pomocí insolvence kalkulačky. Kalkulátor splátek či jinak nazývaná insolvence kalkulačka je k dohledání na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti nebo na justice insolvence. Je třeba brát na vědomí, že insolvence kalkulačka má pouze informativní charakter. Přesnou částku určí soud v rámci insolvence a insolvenčního řízení.

Podmínky insolvence, osobního bankrotu

Aby mohl dlužník využít výhod osobního bankrotu, zbavil se svých dluhů a navyšování závazků, musí splňovat podmínky insolvence. Insolvence dlužníkům jistě pomáhá, přestože se jedná o běh na dlouhou trať. Nestačí jen čekat, učit se, jak šetřit penězi nebo se nechat svést hesly typu „půjčíme lidem v insolvenci“. Každým rokem se podmínky insolvence mohou měnit, je proto důležité sledovat aktuální podmínky insolvence z důvěryhodných zdrojů. Pokud někdo nesplňuje podmínky insolvence, může se obrátit na profesionální správce financí. Lépe řešit závazky určitě pomůže i některá z nejlépe placených prací či brigáda k hlavnímu pracovnímu poměru.

Základní podmínky insolvence zohledňují sepsání insolvenčního návrhu k tomu oprávněnou osobou, dostatečný příjem pro splátky a dlužník musí mít dluhy alespoň u dvou věřitelů, které není schopný splácet. Tomu se říká podmínka úpadku. Do oddlužení (jinak nazývaného osobního bankrotu) může vstoupit takový dlužník, který má 2 a více věřitelů a alespoň 2 dluhy jsou po splatnosti 30 dní. Insolvenční řízení a jeho návrh může podat pouze odborník, který má oprávnění dané insolvenčním zákonem.

Jak vyřešit dluhy?
Řešením dluhů není vytvářet si další dluhy. V některých případech je vhodné zamyslet se nad tím, zda má konsolidace význam. Konsolidace dokáže ušetřit až 50 % na splátkách a předchází tomu, aby se klient stal dlužníkem. Lidé, kteří se nachází v obtížné finanční situaci se váží na nebezpečné půjčky, jejichž typickým příkladem jsou lichvářské půjčky nebo drahé půjčky pro lidi v insolvenci, kteří jsou po insolvenčním řízení. Vyřešit dluhy je možné 3 způsoby. Prvním je zpeněžení majetku a následné uspokojení pohledávek věřitelů. Dalším způsobem řešení dluhů je reorganizace, která zachovává provoz dlužníkova podniku a jsou nastavena tzv. ozdravná opatření. Pohledávky věřitelů se uspokojují postupně. Poslední varianta, jak se dostat z dluhové pasti, je oddlužení či insolvence. Dlužník by se neměl nechat svést hesly poskytovatelů předražených půjček „půjčíme lidem v insolvenci“, může si nechat poradit správci financí nebo hledat tipy na různých webových stránkách. Například na justice insolvence.

Návrh na oddlužení sepisují nejčastěji advokáti. Sám dlužník nesmí podat návrh na povolení oddlužení. Výjimkou by bylo, kdyby měl dlužník právnické vzdělání a oprávnění. Další zmíněnou podmínkou insolvence je mít dostatečný příjem a splnit minimální měsíční úhrady v oddlužení. Uhradí-li dlužník v rámci insolvence minimálně 30 % ze svých dluhů, soud osvobodí dlužníka od zbývajících dluhů. Jestliže by dlužník uhradil méně než 30 % dluhů, může to být posouzeno jako nedostatečná snaha o uspokojení věřitelů. Minimální splátka u osobního bankrotu je ve výši odměny insolvenčního správce. Více napoví insolvence kalkulačka.

Následuje zahájení insolvenčního řízení

Dobrým rádcem pro dlužníky může být třeba justice insolvence, kde jsou sepsané nejpalčivější otázky na téma osobního bankrotu a oddlužení. Pokud byl podán insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení, zahájení insolvenčního řízení je oznámeno vyhláškou. Tuto vyhlášku zveřejní soud v insolvenčním rejstříku. Dlužník může sledovat své insolvenční řízení online v insolvenčním rejstříku (v tzv. centrálním registru dlužníků insolvence). Soud v registru dlužníků insolvence zveřejňuje množství dokumentů od podání návrhu na oddlužení přes zprávy insolvenčního správce po různá usnesení atd.

Jestliže bylo zahájeno insolvenční řízení, na majetek, jenž náleží do majetkové podstaty dlužníka, nesmí být prováděny žádné exekuce. Výjimkou jsou například pohledávky, které jsou za majetkovou podstatou (daně, poplatky, pojistné atd.). Věřitelé dlužníka, se kterým bylo zahájeno oddlužení, mohou své pohledávky uplatňovat jen přihláškou pohledávky v rámci tohoto insolvenčního řízení. Pro podání přihlášek k pohledávkám jsou nastavené lhůty, které musí věřitelé dodržet. Lhůta pro podání přihlášky je dvouměsíční a začíná běžet zveřejněním rozhodnutí o úpadku v registru dlužníků insolvence (v insolvenčním rejstříku).

Rozhodnutí úpadku (oddlužení)

Dalším krokem v procesu oddlužení je soudní rozhodnutí, zda se dlužník nachází v úpadku či nikoliv. Pokud soud uzná, že je dlužník v úpadku, bude vydáno rozhodnutí o úpadku. To musí obsahovat předem dané náležitosti (ustanovení insolvenčního správce, výzvu věřitelům k přihlašování pohledávek apod.). Jestliže byl podán návrh na povolení oddlužení, rozhodnutí o úpadku zahrnuje výzvu přihlášeným věřitelům, aby sdělili své zájmy o výkonu funkce a dále zahrnuje povinnost dlužníka platit zálohy na odměnu a výdaje insolvenčnímu správci.

Pokud součástí insolvenčního řízení není návrh na povolení oddlužení, soudní rozhodnutí o úpadku uvádí místo a termín schůze věřitelů a přezkumného jednání. V případě, kdy návrh na insolvenční řízení podal některý z věřitelů dlužníka, dlužník se proti rozhodnutí o úpadku může odvolat. Naopak pokud podal insolvenční návrh sám dlužník, odvolat se nemůže.

Kdo je insolvenční správce a co dělá?

V rámci insolvence je dlužníkům ustanoven insolvenční správce na základě rozhodnutí soudu. Konkrétním insolvenčním správcům jsou přidělována insolvenční řízení na základě rotačního systému. Insolvenční správce musí mít v daném obvodu příslušného krajského soudu své sídlo nebo provozovnu. V průběhu řízení osobního bankrotu mohou věřitelé požádat o změnu insolvenčního správce. Odvolání insolvenčního správce probíhá na základě hlasování všech věřitelů.

Sám dlužník nemůže požadovat změnu insolvenčního správce, může však podat návrh o jeho zproštění, pokud by insolvenční správce neplnil své povinnosti nebo by nepostupoval s náležitou odbornou péčí. Činnosti, které koná insolvenční správce, závisí na způsobu řešení insolvence. Na počátku insolvenčního řízení provádí 2 kroky. Sepisuje majetkovou podstatu ve spolupráci s dlužníkem. Soupis majetkové podstaty je seznam veškerého movitého a nemovitého majetku dlužníka. Pokud by dlužník neumožnil vstup insolvenčního správce do své nemovitosti, soud tuto prohlídku nařídí.

Druhým krokem, který provádí insolvenční správce, je přezkum přihlášených pohledávek věřitelů. Ověřuje, zda si věřitelé nenahlásili více, než na co mají nárok či zda nepožadují přednostní uspokojení své pohledávky. Pokud by insolvenční správce našel nějakou chybu či nepravost, může danou pohledávku popřít. Další jednání insolvenčního správce se mohou lišit v závislosti na tom, jakým způsobem je řešena daná insolvence.

Kdy dojde k ukončení insolvence

Oddlužení se realizuje buď zpeněžením majetkové podstaty, anebo plněním splátkového kalendáře spolu se zpeněžením majetkové podstaty. V prvním případě je veškerý movitý a nemovitý majetek dlužníka zpeněžen často ve veřejné dražbě, případně prodejem mimo dražbu. Z financí (z tzv. výtěžku získaného zpeněžením) se odečítá odměna insolvenčnímu správci a náhrada hotových výdajů. Konečná částka se rozdělí mezi věřitele podle výše jejich pohledávek. Ve druhém případě, kdy se insolvence realizuje plněním splátkového kalendáře a zároveň zpeněžením majetkové podstaty, bude dlužník hradit pravidelné měsíční splátky a souběžně s tím bude prodán dlužníkův majetek.

Dlužník je povinný po dobu 5 let splácet určitou částku ze svých příjmů věřitelům. Konkrétní výši měsíční splátky může dlužník ověřit pomocí insolvence kalkulačky, tzv. kalkulátoru splátek. Povinná součást osobního bankrotu je i prodej dlužníkovo majetku. Zákon zakazuje prodej obvyklého vybavení domácnosti (lednička, pračka a předměty, které jsou potřebné k důstojnému žití). Pokud by měl dlužník luxusní či drahou chladničku, která by převyšovala cenu obvyklého vybavení domácnosti, může být prodána insolvenčním správcem.

Televize nebo automobil nepatří k obvyklému vybavení domácnosti – mohou být prodány za předpokladu, kdy by předpokládaná cena byla dostatečně vysoká na úhradu nákladů prodeje, úhradu odměny insolvenčního správce a zůstalo by dostatek peněz na uspokojení věřitelů. K ukončení insolvence může dojít ve 3 situacích:

  • Dlužník uhradí veškeré pohledávky věřitelů
  • V průběhu 3 let zaplatí dlužník alespoň 60 % pohledávek věřitelů
  • Během 5 let vynaloží dlužník veškeré úsilí, aby zaplatil pohledávky věřitelům

Zákon uvádí, že pokud dlužník v průběhu 5 let zaplatil věřitelům alespoň 30 % z jejich pohledávek, vynaložil potřebné úsilí. Chystá se novela insolvenčního zákona, která by měla zkrátit dobu oddlužení z 5 let na 3 roky pro všechny. Chystaná novela insolvenčního zákona je kritizovaná mnoha odborníky. Novela by měla platit od poloviny letošního roku 2023.