Jak napsat úvahu, recenzi knih a/nebo hodnocení filmů

Adéla Ozomová

Publikováno 07. Listopadu 2023

Obsah

Jak se píše úvaha a co je to úvaha? Je to podobné třeba recenzi knih nebo hodnocení filmů? Úvaha je dvojího druhu, následující článek objasní, co je to úvaha a zaměří se podrobněji na to, jak napsat úvahu jako slohový útvar. Druhá část článku se dotkne témat, jak se píše recenze na film a recenze knih.

Co je to úvaha

Když se řekne úvaha, dva lidi mohou myslet na rozdílné úvahy. Co je to úvaha? Úvaha znamená uvažování, přemýšlení a rozmýšlení nad vytvořením názoru či postoje. Definice úvahy je myšlenkový proces, ale také slohový útvar, kterým se zabývá tento článek. Úvaha je dílo, ve kterém autor hodnotí fakta a odhaluje svůj vlastní názor na danou problematiku. V úvaze autor čerpá z vlastních zkušeností a používá své vlastní myšlenky, přesto by se měl na věc podívat z více úhlů pohledu.

Úvahy se píší na různá témata a problematiky každodenního života a společnosti. Pokud máme dostatek volného času a přemýšlíme nad tím, co dělat doma, můžeme napsat úvahu na nějaké aktuální téma. Když víme, jak se píše úvaha, můžeme tento slohový útvar použít i na recenzi knih a/nebo hodnocení filmů. Hodnocení knih a recenze na film kromě procent obsahují popis dobrých a špatných (méně dobrých) částí díla. Můžeme to brát jako argumenty a protiargumenty, porovnáme s jinými filmy či knihami a vyjádříme svůj osobní názor.

Jak napsat úvahu a co musí obsahovat

Co je to úvaha už bylo osvětleno. Když nad něčím uvažujeme, děláme si vlastní názor podle zažitých zkušeností. Jak napsat úvahu a čeho se držet? Ačkoliv úvaha obsahuje autorův názor, neměla by obsahovat nátlak na přijetí názoru čtenáři. Jak napsat úvahu se zdá být teď náročné, není tomu tak. Autor úvahy se snaží čtenáře přimět k přemýšlení nad tématem dané úvahy a podnítit v nich vlastních názor.

Vědět, jak napsat úvahu, je zásadní při maturitní úvaze. Slohový útvar úvaha se totiž objevuje jako maturitní téma s jasně daným tématem. Někdy si může autor zvolit sám téma, což je pro něj zisk. Pokud má k tématu autor sám co říci a je mu téma blízké, hned bude vědět, jak napsat úvahu lépe, jak začít a už má v hlavě alespoň základní představu. Už víme, jak se píše úvaha – autor by měl být schopný formulovat i názory, které sám nezastává.

Tip: Při studiu nejen vysoké školy může být pro studenty ziskem portál Primát.cz. Škola online Primát.cz umožňuje mezi studenty sdílení materiálů, udělování hodnocení vyučujícím či samotným školám.

Psaní úvah vede studenty ve školách k rozvoji kritického myšlení a nutí je chápat různé souvislosti a umět přijímat rozdílné názory. Znát postup, jak napsat úvahu kvalitně, se hodí nejen ve škole, ale i v běžném životě. V úvaze se objevuje argumentace, vznáší otázky směřující ke čtenářům, autor se zodpovídá za své vlastní názory, ale nesnaží se je vnutit čtenářům. Skvělým tipem, jak napsat úvahu, je držet se osnovy úvahy, kterou si autor předem vytvoří. Pokud někdy myslíme na to, co dělat doma, můžeme trénovat a rozmýšlet, jak napsat úvahu.

Jak se píše úvaha vzor

Prvním krokem k tomu, jak napsat úvahu kvalitním způsobem, je vybrat si vhodné téma (pokud není předem dané) a připravit si osnovu. Osnova úvahy je v podstatě mapa pro autora, návod, jak se píše úvaha vzor a čeho se držet. Jako i další slohové útvary má osnova nejčastěji 4 části:

  • Nadpis
  • Úvod
  • Text úvahy (tělo)
  • Závěr

Osnovu úvahy si můžeme připravit nanečisto na papír, dělat si poznámky a zaznamenat si otázky a myšlenky, které se nám ihned vynoří v hlavě. Nadpis úvahy je velmi důležitý, má za úkol přilákat čtenáře, měl by být dostatečně zajímavý, ale přesto stručný a měl by obsahovat, čeho se slohový útvar týká. V úvodu úvahy autor čtenářům představí téma, nastíní, čeho se bude následující text týkat a kam bude směřovat.

Hned v úvodu úvahy můžeme použít řečnickou otázku. Úvod je vhodný jak pro čtenáře, tak pro samotného autora. Díky úvodu si může autor kontrolovat, jestli se nevzdaluje od tématu a bude vědět, jak se píše úvaha dle osnovy. Následuje tělo úvahy, kde se objeví argumenty, protiargumenty a pohled na věc z různých úhlů. Argumenty a protiargumenty je dobré rozdělit do dvou odstavců, aby byl text správně strukturovaný a nerušil.

V závěru úvahy se autor uchyluje k tomu, aby si čtenáři vytvořili svůj vlastní názor na problematiku. Názor si vytvoří z načerpaných informací autora, uvažují nad argumenty i protiargumenty a bez nátlakového způsobu jsou schopni vytvořit si vlastní postoj. Aby měla práce přehlednou strukturu, měl by autor vědět, jak napsat úvahu. Na internetu, stránkách různých škol či v časopisech jsou k nahlédnutí jak témata úvah, tak přímo autorské práce, na které můžeme nahlížet jako na návod, jak se píše úvaha vzor.

Jak se píše úvaha správně?

Není dobré přeskakovat z jednoho tématu na druhé a chrlit otázky jednu za druhou. Od toho je příprava. Na papír si autor zapíše své myšlenky, cestu a cíl úvahy. Veškeré informace si následně seřadí do logického sledu, aby úvaha měla smysl a řád. Čtenáři si už v úvodu mohou udělat obrázek, zda autor ví, jak se píše úvaha či nikoliv.

Určitě by se neměl objevit nátlak na čtenáře, že tento či tento názor je ten jediný správný. Od toho není úvaha. V každém případě by úvaha měla obsahovat spisovnou češtinu, zohledňovat různé názory i naprosto odlišné a měla by pojímat formulace jako „myslím si, podle mého názoru, domnívám se“ atd. Protože je úvaha slohový útvar, ve kterém autor vyjadřuje svůj názor, může se klidně svěřit, že si není jistý, jak danou problematiku vyřešit.

Jak napsat recenzi knihy

Recenze knih na internetu velmi často uvádí procenta jako ohodnocení kvality díla. Jsou i recenze na knihy, které jsou delší a hodnotí děj knihy, uvádí silné a slabé stránky. Při psaní hodnocení knih by autor neměl zapomenout uvést název knihy a jejího autora, nakladatelství, případně jméno překladatele a vydání knihy. Jak napsat recenzi knihy? Dalo by se říct, že je to podobné jako s úvahou.

Hodnocení knih je vyjádření názoru na konkrétní literární dílo. Způsob, jak napsat hodnocení knihy, se v jádru neliší v závislosti na tom, jestli jde o hororový žánr, o dětskou knížku, román, Marvelovku či cestopis. Je možné najít recenze knih od předních komentátorů literárních děl, ale také od samotných čtenářů na různých webových stránkách. Jak napsat recenzi knih není nic složitého, zásadní je neprozradit rozuzlení díla.

Co má obsahovat hodnocení knihy?

Hodnocení knih obsahují autora knihy, porovnání s jinými knihami stejného autora (zda je rukopis rozpoznatelný), uvádí, jaké postavy se v knize objevují, v jakém prostředí se odehrává děj a čeho se dílo týká. Recenze na knihu však nevyzrazují závěr, tedy to, jak děj skončí a neprozradí hlavní zápletku. Jak napsat recenzi na knihu a čeho se držet při hodnocení knih, abychom nenazlobili čtenáře? Velmi stručně můžeme nastínit, o čem literární dílo je a o jaký žánr se jedná.

Uvedeme nakladatelství, titul knihy a jejího autora. V recenzi knihy můžeme zhodnotit také dosavadní práci a život autora a zda se konkrétní kniha v něčem liší či navazuje na děj předchozích výtisků. Skutečně velmi zásadní je nepřevyprávět kompletní děj či pointu díla. Dbejme na to, abychom hodnocení knihy nepsali pro sebe, tedy jako jakýsi čtenářský deník. Jak napsat recenzi na knihu i pro jedince, kteří o díle nic neví? Recenze knih jsou pro všechny čtenáře, který o dílu dosud neslyšeli a na základě kvalitní recenze na knihu se mohou rozhodnout, zda si ji sami přečtou či dokonce koupí do své knihovny.

Jak napsat hodnocení filmů

U hodnocení filmů je typické uvádět procenta. Na to jsou fanoušci a čtenáři hodnocení filmů zvyklí. Přesto je takové hodnocení filmů poměrně neobjektivní. Jsou filmy, které si vždy najdou své nadšené fanoušky, přestože většina diváků je hodnotí velmi nízko. Zároveň platí, že vysoce hodnocené filmy, se nelíbí většině divákům. Vždy je lepší přečíst si nějaké hodnocení filmu a díky tomu se rozhodnout, zda je pro nás film zajímavý a rozhodneme se ho zhlédnout.

Jsem fanoušek hororů, animovaných filmů, komedií, dramat, thrillerů, Marvelovek i hraných pohádek a chci napsat vlastní recenzi na film. Jak napsat hodnocení filmu? Pokud mám široký záběr filmů a žánrů, které mě baví, mám výhodu. Stačí vědět, čeho se u recenzí na film držet. Podobně jako u úvahy a hodnocení knih by měl být autor nestranný a nemít k dílu nějaký vztah, který by mohl ovlivnit vyznění finální recenze na film.

Jak se píše recenze na film

U rozmýšlení nad tím, jak se píše recenze na film v porovnání s recenzí na knihu, se ukáže, že hodnocení filmu je náročnější disciplína. Proč? Jak se píše recenze na film? V každém případě se uvádí režisér, název filmu, herecké obsazení, délka, žánr, střih, hudba, kamera atd. Čtenář recenze na film si hned udělá představu a pokud uvidí, že je film od jeho oblíbeného režiséra, bude číst dál a nejspíše si film i pustí. Jestliže se ukáže, že se hodnocení filmu zabývá animovaným filmem pro děti, jedinec, který tento žánr příliš nemusí, možná ani tuto recenzi nedočte.

Recenze na film naznačí, o čem je daný film, ale opět by si měl autor recenze dát pozor na to, aby neodkryl kompletní zápletku a vyvrcholení příběhu. Pisálci, kteří vědí, jak se píše recenze na film, někdy použijí hlášky přímo z filmu, které se hodí do kontextu recenze. Hodnocení filmu by mělo vyzdvihnout kvalitně odvedenou filmařinu, ale zmínit také slabší stránky snímku.