Zisk jako ekonomický ukazatel: Co je zisk, provozní náklady a výsledovka

Adéla Ozomová

Publikováno 31. Března 2022

Obsah

Zisk je jeden ze základních ekonomických pojmů. Zisk se rozděluje na hrubý zisk, ekonomický zisk, účetní zisk atd. Výsledovka slouží pro výpočet hospodářského výsledku z provozní činnosti. Výpočet zisku je daný součtem výnosů, od kterého se odečtou provozní náklady. Co je zisk bližším pohledem?

Co je zisk?

Zisk je jedním z hlavních ekonomických ukazatelů a motivací pro společnosti a podnikatele k pokračování činnosti. Zisk společnosti či konkrétní osoby je ukazatel ekonomické prospěšnosti daného podniku, firmy nebo jednotlivce. Zisk je možné dále investovat například nákupem investičního zlata. Na volném trhu dosahují nejvyšších zisků jedinci, kteří umí nejlépe uspokojit potřeby spotřebitelů. Důvodem, proč značná část podnikatelů začíná podnikat, jistě není podnikatelský úvěr pro začínající podnikatele. Je to právě zisk, který láká tolik lidí.

Co je zisk v krátkosti? Jedná se o rozdíl mezi výnosy a náklady. Pro výpočet zisku se používá výkaz zisků a ztrát, výsledovka. Čistý zisk zajímá podnikatele nejvíce, ztráta naopak méně, respektive by o ní nejraději nevěděli. Čistý zisk po zdanění je výsledek rozdílu mezi výnosy a náklady. Ztráta je ztráta v hospodaření, záporný výsledek v účetnictví. Provozní náklady jsou všechny náklady na zajištění podnikatelské činnosti. Mezi provozní náklady patří materiál, výplata mezd, odpisy, daně atd.

Pokud jsou peníze z podnikání či z jiné výdělečné činnosti uložené pouze na kreditních kartách k bankovním účtům, majiteli peněz to nepřináší příliš mnoho výhod. Například kreditní karta Česká spořitelna nabízí alespoň odměny za platby kartou a vedení karty zdarma v případě, kdy klient vydá 3.000 Kč za měsíc. Spořící účty jsou daleko výhodnější na uložení zisku. Equa spořící účet HIT od Equa bank poskytuje spořící úrok až 3 % u vkladů nad částku 200.000 Kč. Equa spořící účet je zdarma. Výhodnější forma investic je do investičního zlata.

Zisk se rozděluje na ekonomický zisk a účetní zisk. Pokud má firma nebo jednotlivec zisky, ukládají se na nebankovní kreditní karty nebo častěji na bankovní účty a jejich karty. Kreditní karta Česká spořitelna poskytuje až 3 další karty zdarma a je schválena do výše 200.000 Kč. Nebankovní kreditní karty se od těch bankovních liší zejména tím, že poskytovatel nevyžaduje prokazování pravidelného příjmu a neprokazuje bonitu klienta.

Provozní zisk

Provozní zisk je v podstatě výnos. Provozní zisk je částka, která zůstane po odečtení provozních nákladů od provozních výnosů. Kontrola provozního zisku slouží firmám ke zjištění stavu společnosti. Zda činnosti společnosti povedou k zisku nebo ke ztrátě. Když se odečtou provozní náklady od hrubého zisku, dá se skvěle zjistit, jestli bude dostatek financí na zaplacení daní a dalších výdajů, které se pojí s fungováním společnosti. Pro posouzení ziskovosti společnosti slouží výkaz zisků a ztrát, tzv. výsledovka. Výsledovka je povinná část účetní závěrky.

Ekonomický zisk

Ekonomický zisk se vypočte odečtením ekonomických výnosů a ekonomických nákladů. Definice ekonomického zisku zní ,,Ekonomický zisk je rozdíl mezi účetním ziskem a náklady příležitosti, které podnik ztratil, protože podnik investoval do svého stávajícího projektu“. Jakmile společnosti hovoří o zisku, mají na mysli účetní zisk. Ten je často zaměňován s ekonomickým ziskem. Účetní zisk je, stručně vysvětleno, rozdíl mezi celkovými výnosy a náklady společnosti. Pro ekonomy není účetní zisk příliš důležitý, protože nesděluje, zda má podnik zisk nebo ztrátu. Proto ekonomové využívají ekonomický zisk.

Tip: Jsou lidé, kteří mají skvělý nápad, ale chybí finance na rozjezd podnikání. V takovém případě může pomoci podnikatelský úvěr pro začínající podnikatele.

Ušlý zisk

Budoucí majetek, který by se stal skutečným majetkem poškozeného subjektu, kdyby nedošlo ke škodné události – to je ušlý zisk a jeho definice. Nastává situace, kdy se majetek poškozeného nezvětšil, ale ani nezmenšil. Ušlý zisk posuzují znalci ve znaleckém posudku. Dojde-li ke škodě, podnikatel či společnost může žádat o náhradu ušlého zisku.

Hrubý zisk

Hrubý zisk je celkový zisk před odečtením daní, provozních výdajů, úroků, odpisů atd. Hrubý zisk je částka, které dosáhne společnost prodejem zboží; po odečtení provozních nákladů. Ve výsledovce společnosti je uvedený údaj o hrubém zisku. Pro výpočet zisku slouží rovnice: čistý výnos náklady na prodané zboží = hrubý zisk.

Výsledovka a výpočet zisku

Pro výpočet zisku se používá výsledovka, nazývaná výkaz zisků a ztrát. Výsledovka je povinná součást účetní závěrky a ukazuje výsledek hospodaření účetní jednotky za určité období (často 1 rok). Výsledek hospodaření slouží také k porovnání s minulým obdobím. Výsledovka je přehled nákladů a výnosů, které se rozdělují na provozní, finanční a mimořádné.

Hospodářský výsledek z provozní činnosti je z té činnosti, pro kterou byla společnost založena. Řadí se sem tržby z prodeje výrobků, zboží, náklady za prodané zboží apod. Hospodářský výsledek z finanční činnosti je zejména z prodeje a nákupu cenných papírů, výnosových a nákladových úroků. Výsledek z mimořádné činnosti pochází z výnosů a nákladů, jež nepatří do finanční a provozní činnosti.

Sečtením kladných kategorií hospodářského výsledků dojdeme k účetnímu zisku. Z účetního zisku se získá základ daně, z něhož se vypočítá daň z příjmů. Pokud k účetnímu zisku přidáme ekonomické náklady, získáme ekonomický zisk. Rozdíl mezi výnosy a náklady se nazývá hospodářský výsledek. Ten může být kladný nebo záporný. V souvislosti s výsledovkou dochází u společností ke změnám strategií, úpravám plánů či dokonce k výměnám ve vedení společnosti.