EBITDA, výnos a zisk: Výsledek hospodaření

Adéla Ozomová

Publikováno 27. Října 2023

Obsah

Zisk je jedním ze základních ekonomických pojmů vedle EBITDA, nákladů a výnosů. Zisk se rozděluje na hrubý zisk, ekonomický zisk, účetní zisk atd. Výkaz zisků a ztrát, tzv. výsledovka slouží pro výpočet hospodářského výsledku z provozní činnosti. Výpočet zisku je daný součtem výnosů, od kterého se odečtou provozní náklady. Co je zisk bližším pohledem, co znamená výnos a co je EBITDA?

Co je zisk?

Jedním z hlavních ekonomických ukazatelů a motivací pro společnosti a podnikatele k pokračování činnosti je zisk. Zisk společnosti či konkrétní osoby je ukazatel ekonomické prospěšnosti daného podniku, firmy nebo jednotlivce. Zisk je možné dále investovat například nákupem investičního zlata. Na volném trhu dosahují nejvyšších zisků jedinci, kteří umí nejlépe uspokojit potřeby spotřebitelů. Důvodem, proč značná část podnikatelů začíná podnikat, jistě není podnikatelský úvěr pro začínající podnikatele. Je to právě zisk, tedy kladný výsledek hospodaření, který láká tolik lidí podnikat.

Podnikat není snadné a platí zde více než v jiných oblastech známé pořekadlo risk je zisk. Citáty o práci a úspěchu mohou být dobrým hnacím motorem do začátků podnikání. Co je zisk v krátkosti? Jedná se o rozdíl mezi výnosy a náklady. Pro výpočet zisku se používá výkaz zisků a ztrát, výsledovka. Čistý zisk zajímá podnikatele nejvíce, ztráta naopak méně, respektive by o ní nejraději nevěděli.

Ztráta je pro mnoho firem hororem podle skutečné události a rozhodně to není příjemné téma, jak začít konverzaci. Čistý zisk po zdanění je výsledek rozdílu mezi výnosy a náklady, jinak se mu říká EAT (Earnings after taxes). Ztráta je ztráta v hospodaření, záporný výsledek v účetnictví. Provozní náklady jsou všechny náklady na zajištění podnikatelské činnosti. Mezi provozní náklady patří materiál, výplata mezd, odpisy, daně atd.

Pokud jsou peníze z podnikání či z jiné výdělečné činnosti uložené pouze na kreditních kartách k bankovním účtům, majiteli peněz to nepřináší příliš mnoho výhod. Anonymní platební karty poskytují vysokou míru soukromí a výběr z bankomatů, ale mají určité limity. Anonymní platební karta má omezený limit zákonem – ten se pohybuje okolo 6.000 Kč.  Výhodnější forma investic je do investičního zlata či do kryptoměn. Říká se přeci, že risk je zisk. Produkt ČSOB Duo Profit je kombinace spoření a investování, kdy může klient začít už s 5.000 Kč. ČSOB Duo Profit nabízí klientům výhody dvou způsobů zhodnocení peněz.

 

Zisk se rozděluje na ekonomický zisk a účetní zisk. Pokud má firma nebo jednotlivec zisky, ukládají se na nebankovní kreditní karty nebo častěji na bankovní účty a jejich karty. Nebankovní kreditní karty se od těch bankovních liší zejména tím, že poskytovatel nevyžaduje prokazování pravidelného příjmu a neprokazuje bonitu klienta.

Obrat vs. zisk

Pojmy obrat vs. zisk se často pletou, přestože vyjadřují zcela jiné skutečnosti. Obrat znamená peníze za konkrétní období, jedná se tedy o součet příjmů, o sumu financí. Co je zisk? Pojem zisk zohledňuje částku, která zůstane z příjmů po odečtení výdajů, daní atd. Obrat vs. zisk je důležité nesplést, především v odvětví účetnictví. Vysvětlení rozdílů mezi pojmy obrat vs. zisk může být vhodným tématem, jak začít konverzaci. Obrat je v podstatě hrubý zisk, od kterého se odečítají náklady, daně atd.

Provozní zisk, výnos

Provozní zisk je v podstatě výnos. Výnosy zohledňují výkony podniků a firem. Výnosy jsou tvořené z provozních výnosů, finančních výnosů a mimořádných. Provozní zisk je částka, která zůstane po odečtení provozních nákladů od provozních výnosů. Kontrola provozního zisku slouží firmám ke zjištění stavu společnosti – zda činnosti společnosti povedou k zisku nebo ke ztrátě. Když se odečtou provozní náklady od hrubého zisku, dá se skvěle zjistit, jestli bude dostatek financí na zaplacení daní a dalších výdajů, které se pojí s fungováním společnosti. Pro posouzení ziskovosti společnosti slouží výkaz zisků a ztrát, tzv. výsledovka. Výsledovka je povinná část účetní závěrky.

Ekonomický zisk

Ekonomický zisk se vypočte odečtením ekonomických výnosů a ekonomických nákladů. Definice ekonomického zisku zní „Ekonomický zisk je rozdíl mezi účetním ziskem a náklady příležitosti, které podnik ztratil, protože podnik investoval do svého stávajícího projektu“. Jakmile společnosti hovoří o zisku, mají na mysli účetní zisk. Ten je často zaměňován s ekonomickým ziskem. Účetní zisk je, stručně vysvětleno, rozdíl mezi celkovými výnosy a náklady společnosti. Pro ekonomy není účetní zisk příliš důležitý, protože nesděluje, zda má podnik zisk nebo ztrátu. Proto ekonomové využívají ekonomický zisk.

Tip: Jsou lidé, kteří mají skvělý nápad, ale chybí finance na rozjezd podnikání. V takovém případě může pomoci podnikatelský úvěr pro začínající podnikatele.

Ušlý zisk

Budoucí majetek, který by se stal skutečným majetkem poškozeného subjektu, kdyby nedošlo ke škodné události – to je ušlý zisk a jeho definice. Nastává situace, kdy se majetek poškozeného nezvětšil, ale ani nezmenšil. Ušlý zisk posuzují znalci ve znaleckém posudku. Dojde-li ke škodě, podnikatel či společnost může žádat o náhradu ušlého zisku. Ušlý zisk není pro podnikatele horor podle skutečné události, to je spíše ztráta. Při ztrátě jako výsledku hospodaření padá morálka na nízkou úroveň, zejména u začínajících podnikatelů a firem. Citáty o práci, úspěchu a jiné motivační texty mohou morálku trošku pozvednout.

Nerozdělený zisk

Společnosti snižují nerozdělený zisk o případnou ztrátu z předešlých let, která nebyla uhrazená. Nerozdělený zisk se často musí přeúčtovat na úhradu ztráty. Účet 428 s názvem Nerozdělený zisk minulých let slouží k vyrovnání účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.

Hrubý zisk (EBT)

Celkový zisk před odečtením daní, provozních výdajů, úroků, odpisů atd. se nazývá hrubý zisk. Hrubý zisk je částka, které dosáhne společnost prodejem zboží; po odečtení provozních nákladů. Ve výsledovce společnosti je uvedený údaj o hrubém zisku. Pro výpočet zisku slouží rovnice: čistý výnos náklady na prodané zboží = hrubý zisk. Hrubý zisk před zdaněním se uvádí také pod pojmem EBT (Earnings before taxes).

Výsledovka a výpočet zisku

Pro výpočet zisku se používá výsledovka, nazývaná výkaz zisků a ztrát. Výsledovka je povinná součást účetní závěrky a ukazuje výsledek hospodaření účetní jednotky za určité období (často 1 rok). Výsledovka vzor má na jedné straně náklady a výnosy na straně druhé. Výsledek hospodaření slouží také k porovnání s minulým obdobím. Výsledovka je přehled nákladů a výnosů, které se rozdělují na provozní, finanční a mimořádné. Výkaz zisku a ztrát má jasně dané uspořádání a používá se sjednocený formulář.

Hospodářský výsledek z provozní činnosti je z té činnosti, pro kterou byla společnost založena. Řadí se sem tržby z prodeje výrobků, zboží, náklady za prodané zboží apod. Hospodářský výsledek z finanční činnosti je zejména z prodeje a nákupu cenných papírů, výnosových a nákladových úroků. Výsledek z mimořádné činnosti pochází z výnosů a nákladů, jež nepatří do finanční a provozní činnosti.

Sečtením kladných kategorií hospodářského výsledků dojdeme k účetnímu zisku. Z účetního zisku se získá základ daně, z něhož se vypočítá daň z příjmů. Pokud k účetnímu zisku přidáme ekonomické náklady, získáme ekonomický zisk. Hospodářský výsledek výpočet je výnosy – náklady. Hospodářský výsledek může být kladný nebo záporný. V souvislosti s výsledovkou dochází u společností ke změnám strategií, úpravám plánů či dokonce k výměnám ve vedení společnosti.

Výkaz zisků a ztrát

Výsledovka je známá pod názvem výkaz zisků a ztrát. Každá společnost nebo osoba, která podniká, docílí na konci sledovaného období nějakého hospodářského výsledku. Hospodářský výsledek výpočet je za účetní období a docílíme ho, odečteme-li náklady od výnosů. Výsledek hospodaření je buď zisk, anebo ztráta. Výkaz zisků a ztrát je zákonem o účetnictví daná povinnost. Výsledovka neboli výkaz zisků a ztrát má jasně danou formu. Výsledovka vzor se dělí na horizontální nebo vertikální.

Na výkazu zisků a ztrát se objevují na jedné straně náklady a výnosy na druhé straně. Ve výkazu zisků a ztrát se objevují nákladové účty, výnosové účty, finanční výsledek a výsledek hospodaření. Sestavit správně výkaz zisků a ztrát je nelehký úkol. Ve výsledovce vzoru se totiž mohou objevit chyby a celkový výsledek hospodaření by byl zkreslený.

EBITDA: Co to je?

Zisk bývá hlavním cílem výsledku hospodaření a s tím souvisí různé druhy zisku. EBITDA co to je? EBITDA je zisk před zdaněním, znamená Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Co je EBITDA? Tento ukazatel se používá jako alternativa finanční výkonnosti společnosti. EBITDA je ve své podstatě čistý zisk, ke kterému byly přičteny úroky, odpisy a daně nebo o hrubý zisk, od kterého jsme odečetli režijní náklady.

EBITDA výpočet

Zisk před zdaněním, EBITDA, používají nejen soukromí investoři, ale i velké společnosti. Výhoda EBITDA tkví v možnosti porovnávat výkonnost firmy vůči sobě meziročně, ale také porovnávat s jinými společnostmi. EBITDA výpočet je EBIT + odpisy. EBIT je zisk před úroky a daněmi (Earnings before interests and taxes). Postup pro EBITDA výpočet je: k čistému zisku přičteme úroky (náklady), zaplacené daně, odpisy a amortizaci.