Osobní bankrot: Jeho vyhlášení a podmínky

Adéla Ozomová

Publikováno 11. Října 2021

Obsah

Osobní bankrot, insolvence, osobní bankrot oddlužení manželů. Žádné z těchto slov nezní příjemně, že? Bohužel život přináší i nepříjemné zkušenosti, můžeme je nazvat výzvami. V našem článku předáme více informací. Co to vůbec je osobní bankrot, oddlužení manželů? Víte, jaký je rozdíl mezi exekucí a osobním bankrotem? I tento rozdíl si vysvětlíme. Jaký je průběh oddlužení a které podmínky pro osobní bankrot musíme splnit? Existuje vůbec půjčka pro lidi po insolvenci nebo nebankovní půjčky s exekucí a hypotéka po insolvenci? Všechny otázky zodpoví tento článek, na jehož konci dáme tipy pro osobní bankrot zkušenosti a osobní bankrot diskuze, tedy jak správně hledat informace.

Co je to osobní bankrot?

Oddlužení neboli osobní bankrot je účinná cesta, jak se vyrovnat s dluhy, které nejsme schopni dále splácet. Jde o způsob vypořádání se s dluhy v insolvenčním řízení. O osobní bankrot může požádat kdokoliv, kdo splní podmínky pro osobní bankrot. Jaký je průběh osobního bankrotu? Jakmile podáme a odevzdáme návrh na oddlužení, zastaví se jakékoliv úročení dluhů a až do rozhodnutí soudu jsme v ochranné lhůtě. Čekací doba je individuální případ od případu.

Většinou je rozhodnuto v řádech měsíců od odevzdání návrhu, tato lhůta však není omezená. Po podání rozhodnutí, po vyhlášení osobního bankrotu, soud přidělí insolvenčního správce, který bude řešit vypořádání s věřiteli. Vyhlášení oddlužení může dlužníkovi přinést tyto výhody:

Ochrana před exekutory

Nejdříve do 5 let život bez dluhů

Zastavení dalšího úročení

Odpuštění dluhů ve výši až 70 %

I v takových situacích, jakými je osobní bankrot, může být pro někoho důležitá půjčka pro dlužníky nebo hypotéka po insolvenci. Přestože zákon nařizuje bankovním institucím neposkytovat půjčky lidem v insolvenci, existují i jiná řešení ve formě nebankovní půjčky nebo půjčky od soukromých osob.

Osobní bankrot oddlužení manželů

O osobní bankrot mohou požádat i manželé, v tom případě se jedná o osobní bankrot oddlužení manželů. Osobní bankrot, oddlužení manželů je výhodné v případě, kdy mají manželé společné dluhy. Ovšem do dlužné částky se započítávají veškeré dluhy, tedy nejen ty společné, ale i dluhy, jež vznikly pouze jednomu z manželů. Do celkové dlužné částky se započítávají jak dluhy z manželství, tak před uzavřením sňatku.

Pokud by chtěl požádat druh se svou družkou, partner s partnerkou nebo registrovaní partneři, není to možné – museli by o osobní bankrot žádat každý zvlášt.

Jaký je rozdíl mezi bankrotem a exekucí

Hlavní rozdíl mezi osobním bankrotem a exekucí je následující: insolvence (osobní bankrot) slouží k oddlužení v případě, kdy dlužník není schopný splácet své dluhy v plné výši. Insolvenční řízení je zvláštní soudní řízení, jehož předmětem je projednání úpadku (osobního bankrotu). Exekuční řízení řeší pohledávku věřitele, který podal návrh na exekuci jako první. Další řízení se řeší postupně dle toho, kdy byl návrh na exekuci podaný.

Osobní bankrot

V insolvenčním řízení&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;gt; se dluhy &amp;lt;strong>splácí všem věřitelům. V exekučním řízení se řeší pohledávka toho věřitele, který podal návrh na exekuci. Proti dlužníkovi je možné podat několik exekučních řízení v libovolném počtu. Osobní bankrot může být zahájen pouze jednou, insolvenční řízení proti jednomu dlužníkovi</strong> v jednom okamžiku. Půjčka pro lidi po insolvenci nebo hypotéka po insolvenci jsou produkty poskytované zejména nebankovními institucemi.

Exekuce

Exekuce je nucený výkon exekučního titulu (soudní rozhodnutí, notářský zápis) a smyslem je vymožení peněžité částky od dlužníka (povinného) pro věřitele (oprávněného). Pokud nedochází k dobrovolnému plnění povinností ze strany dlužníka, je na řadě právě vykonávací řízení, jež sleduje průběh splácení dluhů. Nebankovní půjčky s exekucí jsou připravené pro lidi, na které byla podána exekuce. Získání není vždy jednoduché, ale pro někoho to může být záchrana v nesnadné životní situaci.

Osobní bankrot podmínky

Podmínky pro oddlužení a jeho vyhlášení jsou jasně stanovené. Pro úspěšné rozhodnutí o vyhlášení osobního bankrotu, musí dlužník splnit všechny podmínky, nestačí jen jedna. Osobní bankrot podmínky jsou následující:

  • Dlužník dluží minimálně 2 věřitelům.
  • Dlužník není schopen dlouhodobě splácet své závazky bez zlepšení situace.
  • Závazky jsou déle než 30 dní po splatnosti.
  • Dlužník je schopný splatit 30 % svých závazků za 5 let, 60 % závazků za 3 roky nebo alespoň minimální procentu za 5 let.
  • Dlužník musí prokázat svůj čestný úmysl a zodpovědnost (čistý trestní rejstřík).

Výhradně fyzická osoba může podávat návrh na oddlužení prostřednictvím notáře, exekutora, advokáta či jiné akreditované osoby.

Jak vyhlásit bankrot?

Bankrot či insolvenci může vyhlásit kdokoliv, kdo splní podmínky pro oddlužení. Pouze fyzická osoba sama za sebe může podat návrh na povolení oddlužení, a to prostřednictvím notáře, soudního exekutora, advokáta nebo jiné akreditované osoby. Návrh na zahájení insolvenčního řízení může podat také některý věřitel. V takovém případě má dlužník 30 denní lhůtu, ve které může podat u soudu návrh na povolení oddlužení.

Lhůta plyne od okamžiku doručení insolvenčního návrhu dlužníkovi a dlužník musí být poučen o možnosti požádat o oddlužení. Jestli dlužník návrh nepodá, bude se insolvence řídit konkursem, ve kterém se bude zpeněžovat dlužníkův majetek. Po skončení tohoto konkursu se budou závazky dlužníka dále vymáhat, nedojde tedy k jejich odpuštění či prominutí.

A jak vyhlásit osobní bankrot? Návrh na zahájení insolvenčního řízení je možné podat na krajském soudu, v jehož obvodu je okresní soud podle bydliště dlužníka. Návrh musí být podaný výhradně na formuláři, jež zveřejňuje Ministerstvo spravedlnosti. Nemá-li dlužník právnické vzdělání, návrh za něj může sepsat pouze advokát, exekutor, notář nebo jiná akreditovaná osoba.

Po podání žádosti dochází k zápisu dlužníka do veřejně přístupné evidence na internetu – osobní bankrot seznam dlužníků. Seznam dlužníků je insolvenční rejstřík, který shromažďuje informace o dlužnících, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení a nebyli vyškrtnuti. Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat následující:

  • Informace o minulých insolvenčních řízeních
  • Označení dlužníka a oprávněných osob, které za něho mohou jednat
  • Údaje o očekávaných příjmech v následujících 12 měsících
  • Údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců
  • Návrh způsobu oddlužení (případně informace, že dlužník návrh nevznese)

Návrh na oddlužení podepíše dlužník i osoby, jež jsou ochotné se zavázat jako spoludlužníci, dále podepisuje i dlužníkovo manželka/manžel a výslovně uvede, že souhlasí s oddlužením. Manželka/manžel nepodepisuje v případě oddlužení manželů. Podpisy osob musí být samozřejmě úředně ověřené.

Osobní bankrot zkušenosti

Jestliže se ocitnete v mezní situaci a přemýšlíte o tom, jak z ní ven, řešením může být právě bankrot a jeho vyhlášení. Máte-li nějaké pochybnosti či obavy, jaký bude průběh osobního bankrotu, doporučujeme dohledat si na internetu nebo z blízkého okolí více informací. Stačí do vyhledávače zadat hesla jako jsou ,,osobní bankrot zkušenosti, osobní bankrot diskuze“ nebo třeba ,,průběh osobního bankrotu“ a zajímavé téma ,,osobní bankrot oddlužení manželů“.

Každý by si měl raději dohledat informace od lidí se zkušeností. Již znají podmínky pro bankrot na vlastní kůži. Půjčka pro dlužníky by měla být až posledním řešením, pokud opravdu není jiné východisko. Půjčky a úvěry mohou vést například až k exekuci, pokud by splátky přetížily rodinný rozpočet do takové míry, že by dlužník nebyl schopný řádně splácet.